Privacy verklaring

Inleiding

 

De Kottenpark Modelbouw Club (KpMC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KpMC houdt zich in alle gevallen aan de nationale en Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze te respecteren.

Als KpMC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens die te vinden zijn op onze website, kpmc.nl/info.

Verwerking van Persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door de KpMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie van het lidmaatschap
 • Communicatie over KpMC-gerelateerde onderwerpen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;
 • Deelname aan bijeenkomsten en evenementen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de KpMC de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Geboortedatum en plaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer (Bij betaling per bank);
 • Aanmeldingsdatum KpMC-lidmaatschap;
 • Inschrijving en deelname aan bijeenkomsten en evenementen;

Uw persoonsgegevens worden door de KpMC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: Gedurende het lidmaatschap en daarna voor onbepaalde tijd.

Het bewaren van ledeninformatie na het opzeggen van het lidmaatschap heeft als doel: Historie ledenverloop KpMC

Verstrekking aan Derden

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw toestemming. Wanneer verstrekking noodzakelijk is zal per geval toestemming gevraagd worden aan de betrokkenen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Voor publicatie van beeldmateriaal waarop leden herkenbaar zijn wordt per geval toestemming gevraagd.

Bewaartermijn

De KpMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de KpMC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze IT-middelen zijn tot op de laatst bekende technische middelen beveiligd;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten Omtrent uw Gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.